1. JAGARNATH KUMAR RAY (Mobile Phone )
  2. VIJAY MISHRA (Mobile Phone )
  3. RAGHVENDRA MISHRA (Mobile Phone )
  4. MANJU DEVI (Mobile Phone )
  5. RASHMI KUMARI (Mobile Phone )
  6. VINOD KUMAR (Mobile Phone )
  7. SEEMA GAUTAM (Mobile Phone )
  8. AKHILESH KUMAR (Mobile Phone )